[ UIC 14 ] – Tazkiyatun Nufus 370-3

Bab 370-3- …… bersambung dari Bab 370a

1849. Dari Abu Hurairah r.a. pula, katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda: “Ada tiga macam orang yang tidak diajak berbicara oleh Allah -dengan pembicaraan yang menunjukkan keredhaan, tidak pula disucikan – yakni diampuni dosanya – serta tidak dilihat olehNya -dengan pandangan kerahmatan – besok pada hari kiamat dan mereka akan memperoleh siksa yang pedih sekali, iaitu orang tua yang berzina, raja – atau kepala negara – yang pendusta serta orang miskin yang berlagak sombong.” (Riwayat Muslim) Al’ail iaitu orang fakir.

1850. Dari Abu Hurairah r.a. pula, katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda: “Saihan, Jaihan, Furat dan Nil, semuanya itu adalah nama-nama sungai di syurga.” (Riwayat Muslim)

1851. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. mengambil tangan saya, lalu bersabda: “Allah menciptakan tanah – yakni bumi – itu pada hari Sabtu, di situ Allah menciptakan gunung-gunung pada hari Ahad, menciptakan pohon-pohon pada hari Isnin, menciptakan apa-apa yang tidak disenangi – seperti fitnah dan Iain-Iain – pada hari Selasa, mencipta-kan cahaya pada hari Rabu dan Allah menyebarkan binatang-binatang di bumi itu pada hari Khamis. Allah menciptakan Adam a.s. sesudah Ashar pada hari Jum’at, iaitu pada akhir penciptaanNya pada semua makhluk, pada akhir saat dari waktu siang yakni antara waktu Ashar sampai malam.” (Riwayat Muslim)

1852. Dari Abu Sulaiman yaitu Khalid bin al-Walid r.a., katanya: “Sungguh-sungguh telah putuslah di tanganku pada hari peperangan Mu’tah sebanyak sembilan buah pedang, maka yang masih tertinggal di tanganku tidak ada lain kecuali pedang bentuk buatan Yamani.” (Riwayat Bukhari)

1853. Dari ‘Amr bin al-‘Ash r.a. bahawasanya ia mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: “Apabila seseorang hakim memberikan hukum – yakni keputusan – lalu ia berijtihad, kemudian benar – sesuai dengan kehendak agama Allah, maka ia memperolehi dua pahala, sedang apabila ia memberikan hukum dan berijtihad lalu salah, maka ia memperoleh satu pahala.” (Muttafaq ‘alaih)

1854. Dari Aisyah radhiallahu ‘anha bahawasanya Nabi s.a.w. bersabda: “Sesungguhnya penyakit panas itu berasal dari sebaran wap neraka Jahannam, maka dari itu dinginkanlah ia dengan menggunakan air.” (Muttafaq ‘alaih)

1855. Dari Aisyah radhiallahu ‘anha dari Nabi s.a.w., katanya: “Barangsiapa yang meninggal dunia dan ia mempunyai tanggungan hutang puasa, maka bolehlah walinya berpuasa untuk menutupi hutangnya itu.” (Muttafaq ‘alaih)

Menurut pendapat yang terpilih ialah bolehnya berpuasa untuk melunasi hutang puasa yang meninggal dunia kerana berdasarkan Hadis ini. Ada pun yang dimaksud dengan perkataan wali – yang boleh memusakainya itu – ialah keluarga yang berkedudukan sebagai ahli waris dari orang yang meninggal dunia tadi, atau pun yang bukan ahli warisnya.

1856. Dari Auf bin Malik bin at-Thufail bahawasanya Aisyah radhiallahu ‘anha diberitahu bahawasanya Abdullah bin az-Zubair radhiallahu ‘anhuma berkata dalam suatu pembelian atau suatu pemberian yang diberikan oleh Aisyah radhiallahu ‘anha: “Demi Allah, nescayalah Aisyah harus suka menghentikan ini atau kalau tidak suka, maka nescayalah saya akan meninggalkan berbicara padanya – yakni tidak menyapanya.” Aisyah berkata: “Benarkah Abdullah bin az-Zubair berkata demikian.” Orang-orang berkata: “Ya.” Aisyah lalu berkata: “Saya bernazar kerana Allah terhadap dirinya iaitu saya tidak akan berbicara dengan anak az-Zubair itu selama-lamanya.” Abdullah bin az-Zubair meminta pertolongan untuk dapat bercakap-cakap lagi dengan Aisyah itu ketika keadaan tidak saling menyapa tadi sudah berjalan lama.

Tetapi Aisyah tetap berkata: “Tidak, demi Allah, saya tidak akan menerima permintaan tolongnya itu dan saya tidak akan melanggar sumpah dalam nazar saya ini.” Ketika peristiwa itu sudah dirasa amat lama sekali bagi Abdullah bin az-Zubair, lalu ia berbicara kepada al-Miswar bin Makhramah dan Abdur Rahman bin al Aswad bin Abdu Yaghuts dan berkata kepada kedua orang itu: “Saya meminta kepada saudara berdua, supaya engkau berdua dapat memasukkan saya di tempat Aisyah radhiallahu ‘anha, sebab sesungguhnya ia tidak halal hukumnya untuk bernazar terus memutuskan hubungan kekeluargaan dengan saya.” Al Miswar dan Abdur Rahman menerima permintaannya itu, sehingga pada suatu ketika keduanya meminta izin pada Aisyah -dan Abdullah bin az-Zubair ikut serta.

Keduanya berkata: Assalamu ‘alaiki wa rahmatullahi wa barakatuh, apakah kita semua boleh masuk?” Aisyah berkata: “Masuklah semua.” Mereka berkata: “Kita semuakah boleh masuk itu?” la menjawab: “Ya, masuklah engkau semua.” Aisyah radhiallahu ‘anha tidak mengerti bahawa Abdullah bin az-Zubair menyertai kedua orang tersebut. Setelah semuanya masuk, lalu Abdullah bin az-Zubair langsung masuk ke dalam tabir -sebab Aisyah radhiallahu ‘anha ada di balik tabir kalau menemui lelaki dan Abdullah bin az-Zubair itu adalah kemanakannya sendiri yakni anak Asma’, saudarinya. Abdullah segera merangkul Aisyah -bibinya – radhiallahu ‘anha dan mulailah meminta-minta – agar dimaafkan kesalahannya – sambil menangis. Al-Miswar dan Abdur Rahman juga meminta-minta – supaya dimaafkan, kemudian suka bercakap-cakap lagi dengannya dan menerima permintaan maafnya itu.

Keduanya berkata bahawasanya Nabi s.a.w. melarang apa yang dilakukan dalam hal tidak suka menyapanya itu. Juga bahawasanya seseorang Muslim itu tidak halal untuk meninggalkan saudaranya -iaitu tidak menyapa – lebih dari tiga hari.” Setelah orang-orang itu semuanya banyak-banyak dalam memberikan peringatan dan peri-hal remehnya soal yang menyebabkan tidak menyapa tadi, lalu Aisyah radhiallahu ‘anha mulai memberitahukan kepada keduanya itu perihal nazarnya, kemudian ia menangis dan berkata: “Sesungguhnya saya telah bernazar dan nazar itu adalah berat tanggungan-nya.” Keduanya tidak henti-hentinya memberikan peringatan dan akhirnya Aisyah radhiallahu ‘anha suka berbicara lagi dengan Abdullah bin az-Zubair. Untuk menebus denda sumpah nazarnya -yang dilanggar – itu Aisyah radhiallahu ‘anha memerdekakan empat puluh orang hamba sahaya – sebenarnya yang wajib hanyalah memerdekakan seorang hamba sahaya saja, tetapi oleh sebab sangat taqwanya kepada Allah, lalu ia berbuat demikian. Aisyah selalu ingat saja akan nazarnya dulu setelah peristiwa kembali baik, kemudian menangis, sampai-sampai kerudungnya itu menjadi basah oleh air matanya.” (Riwayat Bukhari)

1857. Dari Uqbah bin Amir r.a. bahawasanya Rasulullah s.a.w. pergi keluar ke tempat orang-orang yang terbunuh dalam peperangan Uhud, lalu beliau s.a.w. mendoakan mereka setelah terkubur selama lapan tahun, sebagai seorang yang hendak mohon diri untuk orang-orang yang masih hidup dan yang telah mati. Kemudian beliau s.a.w. naik ke mimbar lalu bersabda: “Sesungguhnya saya sekarang ini di hadapan engkau semua sebagai orang yang mendahului dan saya menyaksikan atasmu semua. Sesungguhnya tempat perjanjian kita bertemu lagi ialah di Haudh – sebuah danau di syurga. Sebenarnya saya nescayalah dapat melihat Haudh itu dari tempatku ini. Tidak ada yang benar-benar saya takuti untuk menimpa engkau semua kalau engkau semua akan menjadi orang musyrik – sebab tentulah jauh dari kemusyrikan itu, tetapi yang saya takutkan menimpa engkau semua ialah kalau engkau semua sama berlumba-lumba dalam mengejar keduniaan.” Uqbah berkata: “Itulah yang merupakan pandangan saya yang terakhir yang saya dapat melihat kepada Rasulullah s.a.w.” (Muttafaq ‘alaih)

Dalam riwayat lain disebutkan: Nabi s.a.w. bersabda: “Tetapi yang saya takutkan menimpa engkau semua ialah kalau engkau semua sama berlumba-lumba mengejar keduniaan dan engkau semua lalu saling perang memerangi, sehingga menyebabkan engkau semua rosak binasa sebagaimana rosak binasanya orang yang sebelummu semua dahulu.” Uqbah berkata: “Itulah yang terakhir sekali saya melihat Rasulullah s.a.w. berdiri di atas mimbar.” Dalam riwayat lain lagi disebutkan: Nabi s.a.w. bersabda: “Sesungguhnya sayalah yang dahulu sekali meninggalkan engkau semua dan saya menyaksikan atasmu semua. Sesungguhnya saya dapat melihat pada Haudhku itu sekarang. Sesungguhnya saya juga dikurniai segala kunci per-bendaharaan bumi serta kunci-kunci kekayaan bumi. Demi Allah, tidak ada yang saya takutkan untuk menimpa engkau semua kalau engkau semua akan berlaku musyrik sepeninggalanku nanti, tetapi saya takut kalau engkau semua sama berlumba-lumba mengejar keduniaan.” Yang dimaksudkan dengan shalat kepada orang-orang yang mati dalam peperangan Uhud itu ialah berdoa, jadi bukan shalat sebagaimana yang dimaklumi itu.

1858. Dari Abu Zaid yaitu ‘Amr bin Akhthab al-Anshari r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersembahyang dengan kita semua iaitu shalat Subuh, lalu beliau naik mimbar, kemudian berkhutbah di hadapan kita, sehingga datanglah waktu Zuhur, terus turun dan bersembahyang. Selanjutnya beliau s.a.w. naik mimbar lagi terus berkhutbah sehingga datanglah waktunya shalat Asar, lalu turun dan bersembahyang. Sehabis itu beliau s.a.w. naik mimbar lagi sehingga terbenamlah matahari. Beliau s.a.w. memberitahukan kepada kita apa yang telah terjadi dan apa-apa yang bakal terjadi. Maka orang yang terpandai di antara kita – dengan ayat-ayat Allah, itu pulalah yang paling banyak hafalannya.” (Riwayat Muslim)

1859. Dari Aisyah radhiallahu ‘anha, katanya: “Nabi s.a.w. bersabda: “Barangsiapa yang bernazar akan taat kepada Allah, maka wajiblah ia taat kepadaNya dan barangsiapa yang bernazar hendak bermaksiat kepada Allah, maka wajiblah ia tidak bermaksiat padaNya.” (Riwayat Bukhari)

1860. Dari Ummu Syarik radhiallahu ‘anha bahawasanya Rasulullah s.a.w. memerintahnya supaya membunuh wazagh dan beliau s.a.w. bersabda: “Wazagh itu dahulu pernah meniup-niup api pada Ibrahim – supaya lebih menyala.” (Muttafaq ‘alaih) Erti wazagh lihat Hadis no. 1861.

1861. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda: “Barangsiapa membunuh wazagh dalam pukulan pertama, maka ia memperoleh kebaikan sekian, sekian dan barangsiapa yang membunuhnya dalam pukulan kedua, maka ia memperoleh kebaikan sekian, sekian, tetapi di bawah yang pertama. Kemudian kalau ia dapat membunuhnya dalam pukulan ketiga kalinya, maka ia memperoleh kebaikan sekian, sekian.” Dalam riwayat lain disebutkan: “Barangsiapa yang membunuh wazagh dalam pukulan pertama, maka dicatatlah untuknya seratus kebaikan dan dalam pukulan kedua di bawahnya itu dan dalam pukulan ketiga di bawahnya itu pula.” (Riwayat Muslim)

Ahli lughah berkata: Erti wazagh ialah sejenis toke yang besar-besar. Jadi bukan cicak yang lazim ada di rumah itu.

1862. Dari Abu Hurairah r.a., bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda: “Ada seorang lelaki berkata: “Nescayalah saya akan bersedekah dengan sesuatu sedekah.” lapun keluarlah dengan membawa sedekahnya, lalu diletakkannya di tangan seorang pencuri. Pagi-pagi orang-orang sama bercakap-cakap: “Tadi malam itu disedekahkan kepada seorang pencuri.” Orang itu lalu berkata: “Ya Allah, bagiMulah segenap puji-pujian, nescayalah saya akan bersedekah lagi dengan sesuatu sedekah.” la pun keluarlah dengan membawa sedekahnya lalu meletakkannya di tangan seorang wanita penzina -pelacur. Pagi-pagi orang-orang sama bercakap-cakap: “Tadi malam itu disedekahkan kepada seorang wanita penzina.” Orang tadi berkata: “Ya Allah, segenap puji-pujian adalah bagiMu atas seseorang wanita penzina. Tetapi nescayalah saya akan bersedekah lagi dengan sesuatu sedekah.” la pun keluarlah dengan membawa sedekahnya lalu meletakkannya di tangan seorang kaya. Pagi-pagi orang-orang bercakap-cakap lagi: “Tadi malam itu disedekahkan kepada orang kaya.” Orang itu lalu berkata: “Ya Allah, bagiMulah, segenap puji-pujian atas seorang pencuri, seorang pelacur dan seorang kaya.” Kemudian didatangkanlah suatu impian padanya dan dikatakan kepadanya: “Adapun sedekahmu kepada pencuri itu, barangkali ia akan menahan dirinya dari pencurian, ada pun yang kepada wanita pelacur, maka barangkali ia menahan diri dari perzinaannya, sedang yang kepada orang kaya, maka barangkali ia dapat mengambil cermin teladan dengan perbuatanmu itu, lalu ia suka menafkahkan sebahagian dari apa-apa yang dikurniakan oleh Allah padanya.” Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan lafaznya dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan huraian yang semakna dengan di atas itu

1863. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: “Kita semua berada bersama Rasulullah s.a.w., lalu dihidangkanlah untuk beliau s.a.w. sebuah hasta dan ini memang sangat menyukakannya. Beliau s.a.w. menggigitnya sekali gigitan kemudian bersabda: “Saya adalah penghulu sekalian manusia besok pada hari kiamat, apakah engkau semua mengerti, apakah sebabnya demikian itu?” Allah akan mengumpulkan seluruh manusia yang dahulu-dahulu dan yang belakangan di suatu tanah, kemudian dilihat oleh orang yang melihat dan dapat memperdengarkan kepada orang-orang itu orang yang mengundang. Matahari dekat sekali dengan mereka itu. Sekalian manusia mendapatkan kesusahan dan keseng-saraan,sehingga dirasakannya tidak kuat lagi menahannya dan tidak tahan lagi terhadap penderitaan itu. Para manusia itu lalu berkata: “Adakah engkau semua tidak mengetahui, hingga bagaimanakah keadaan yang sama-sama engkau semua alami ini? Apakah engkau semua tidak memikirkan kepada siapakah yang kiranya dapat memberikan syafaat untukmu semua kepada Tuhanmu?” Setengah manusia ada yang berkata kepada yang lainnya: Abukum Adam yakni ayo menuju ke bapakmu semua iaitu Nabi Adam. Para manusia lalu mendatangi Nabi Adam, kemudian berkata: “Wahai Nabi Adam, anda itu adalah bapa dari seluruh manusia.

Allah telah menciptakan bapa dengan tangan kekuasaanNya. Allah telah meniupkan dalam tubuh bapa dengan ruhNya. Allah juga memerintah kepada para malaikat untuk menghormat kepada bapa, mereka lalu bersujud – menghormat – bapa dan memberikan tempat syurga kepada bapa. Sudilah kiranya bapa memberikan syafaat untuk kita semua kepada Tuhan. Adakah bapa tidak mengetahui keadaan yang sedang kita alami ini dan hingga bagaimanakah kesengsaraan kita semua ini?” Nabi Adam lalu menjawab: “Sesungguhnya Tuhanku amat murka sekali pada hari ini, belum pernah murka sebagaimana sekarang ini sebelum hari ini dan juga tidak akan murka sebagaimana sekarang ini sesudah hari ini. Allah sudah melarang kepadaku akan suatu pohon, tetapi kulanggarlah larangan itu. Diriku, diriku, diriku sendiri – belum tentu selamat. Silakan pergi saja kepada orang selain aku. Pergilah kepada Nabi Nuh. Para manusia kemudian mendatangi Nabi Nuh, lalu berkata: “Wahai Nabi Nuh, anda adalah pertama-tama Rasul yang ada di atas permukaan bumi. Allah telah memberikan nama kepada anda dengan sebutan “Hamba yang sangat banyak bersyukurnya.” Adakah anda tidak mengetahui keadaan yang sedang kita alami ini? Adakah anda tidak mengetahui hingga bagaimana kesengsaraan kita ini? Sudilah kiranya anda memberikan pertolongan untuk kita semua dari Tuhan anda.”

Nabi Nuh lalu menjawab: “Sesungguhnya Tuhanku amat murka sekali pada hari ini, belum pernah murka sebagaimana sekarang ini sebelum hari ini dan juga tidak akan murka sebagaimana sekarang ini sesudah hari ini. Sebenarnya saja aku ini memiliki suatu doa mustajab, kemudian kupakai untuk mendoakan kerosakan bagi kaumku – yakni dengan adanya siksa berupa banjir sedunia. Diriku, diriku, diriku sendiri – belum tentu selamat. Pergilah kepada orang selain aku. Pergilah kepada Nabi Ibrahim. Para manusia lalu mendatangi Nabi Ibrahim, kemudian berkata: “Wahai Nabi Ibrahim, anda itu adalah Nabinya Allah, juga sebagai kekasihnya dari golongan penghuni bumi. Sudilah kiranya anda memberikan syafaat untuk kita semua kepada Tuhan anda. Adakah anda tidak mengetahui keadaan yang sedang kita alami sekarang ini.” Nabi Ibrahim menjawab: “Sesungguhnya Tuhanku amat murka sekali pada hari ini, belum pernah murka sebagaimana sekarang ini sebelum hari ini dan juga tidak akan murka sebagaimana sekarang ini sesudah hari ini. Sebenarnya saya ini sudah pernah berdusta sampai tiga kali banyaknya.* Diriku, diriku, diriku sendiri – belum tentu selamat.

Pergilah kepada orang selain aku, pergilah kepada Nabi Musa.” Para manusia lalu mendatangi Nabi Musa, kemudian berkata: “Wahai Nabi Musa, anda itu adalah utusan Allah. Allah telah mengurniakan keutamaan kepada anda dengan risalah dan firman-Nya melebihi orang-orang lain. Sudilah kiranya anda memberikan syafaat untuk kita semua kepada Tuhan anda. Adakah anda tidak mengetahui keadaan yang sedang kita alami ini?” Nabi Musa menjawab: “Sesungguhnya Tuhanku amat murka sekali pada hari ini, belum pernah murka sebagaimana sekarang ini sebelum hari ini dan juga tidak akan murka sebagaimana sekarang ini sesudah hari ini. Sebenarnya saya ini pernah membunuh seorang manusia yang saya tidak diperintah untuk membunuhnya.

Diriku, diriku, diriku sendiri – belum tentu selamat. Pergilah kepada orang selain aku. Pergilah kepada Nabi Isa.” Para manusia kemudian mendatangi Nabi Isa, lalu berkata: “Wahai Nabi Isa, anda itu adalah utusan Allah dan kalimatnya disampaikan kepada Maryam dan anda itu pun ruh dari Allah. Anda telah memberikan sabda kepada orang banyak ketika masih dalam buaian. Sudilah kiranya anda memberikan syafaat untuk kita semua kepada Tuhan anda. Apakah anda tidak mengetahui keadaan yang sedang kita alami ini?” Nabi Isa lalu menjawab: “Sesungguhnya Tuhanku amat murka sekali pada hari ini dan belum pernah murka sebagaimana sekarang ini sebelum hari ini dan juga tidak akan murka sebagaimana sekarang ini sesudah hari ini.” Nabi Isa tidak menyebutkan sesuatu dosa yang pernah dibuatnya. Diriku, diriku, diriku sendiri – belum tentu selamat. Pergilah engkau semua kepada orang selain aku. Pergilah kepada Nabi Muhammad. Para manusia terus pergi mendatangi Muhammad s.a.w. – di dalam riwayat lain diterangkan: Para manusia lalu mendatangi aku, kemudian berkata: “Wahai Nabi Muhammad, anda itu adalah pesuruh Allah dan penutup sekalian Nabi. Allah sungguh-sungguh telah mengurniakan pengampunan kepada dosa-dosa anda yang sudah-sudah dan yang akan datang. Sudilah kiranya anda memberikan syafaat untuk kita kepada Tuhan anda. Adakah anda belum mengetahui keadaan yang sedang kita alami sekarang ini?” Saya pun lalu berangkat sampai datang di bawah ‘arasy, selanjut-nya saya pun bersujudlah kepada Tuhanku.

Di kala itu Allah membukakan padaku dari puji-pujianNya serta keindahan penghargaan pujian terhadap hadhiratNya. Yang sedemikian ini adalah suatu keadaan yang belum pernah dibukakan oleh Allah kepada siapapun sebelum ini. Selanjutnya lalu dikatakan: “Hai Muhammad, angkatlah kepalamu. Ajukanlah permohonan dan pasti akan dikabulkan permohonanmu itu. Mintalah untuk dapat memberikan syafaat dan pasti engkau akan diberi izin untuk memberi syafaat itu.” Selanjutnya saya lalu mengangkat kepalaku, kemudian memohonkan: “Ummat hamba, ya Tuhan; ummat hamba, ya Tuhan; ummat hamba, ya Tuhan.” Setelah itu lalu diucapkan: “Hai Muhammad, masukkanlah orang-orang yang tidak diperlukan untuk dihisab lagi dari ummatmu itu dari pintu sebelah kanan. Orang-orang itu pun juga sebagai kawan-kawan para manusia yang akan masuk dari pintu selain pintu kanan.” Nabi s.a.w. meneruskan sabdanya: “Demi Zat yang jiwaku dalam tanganNya – kekuasaanNya, sesungguhnya jauh jaraknya antara dua lipatan pintu dari semua lipatan-lipatan pintu-pintu syurga itu adalah sama jauhnya dengan jarak antara Makkah dan Hajar, atau seperti jarak antara Makkah dan Bushra.” (Muttafaq ‘alaih) *

Perihal dustanya Nabiullah Ibrahim a.s. sebagaimana yang dikatakannya sendiri ada tiga kali banyaknya itu, ceriteranya adalah sebagai berikut:

1. Nabi Ibrahim a.s. pernah berkata kepada ayahnya: Inni saqim – Saya ini sakit, padahal sebenarnya tidak, tetapi ini terpaksa harus beliau a.s. katakan, kerana beliau a.s. itu diajak menyembah sesuatu yang selain Allah Ta’ala yakni berhala, bersama- sama dengan Raja Namrudz.

2.Nabi Ibrahim a.s. merosak dan memukuli berhala-berhala yang dipuja serta disembah oleh Raja Namrudz yang musyrik itu, sampai rosak binasa seluruhnya dan ditinggalkan sebuah saja, yakni yang terbesar sekali. Ketika masyarakat menjadi ramai dan memperkatakan bahawa beliau a.s. yang berbuat kerosakan itu, lalu beliau a.s. ditanya oleh Raja Namrudz, benarkah beliau a.s. yang merosak. Beliau a.s. menjawab: Bal fa’alahu kabiruhum hadza – yang membuat kerosakan ialah berhala yang besar sendiri itu, padahal sebenarnya memang beliau a.s. itulah yang mengerjakan kerosakan tadi.

3. Pada suatu hari Nabiullah Ibrahim a.s. sedang berpergian dengan isterinya yang bernama Sarah, sehingga akhirnya datanglah di suatu negeri yang rajanya itu amat suka sekali kepada golongan kaum wanita yang cantik secara berlebih-lebihan. Hampir setiap melihat wanita elok, pasti dipinang untuk dijadikan isterinya dan wanita itu pun wajib suka dan tunduk kepada kehendaknya. Demi beliau a.s. bertemu dengan raja itu, lalu ditanya, siapakah wanita yang menyertainya itu. Sudah pastilah beliau a.s. akan disiksa atau mungkin juga akan dibunuh, sekiranya mengatakan yang sebenarnya yakni bahawa Sarah itu betul-betul isterinya. Oleh sebab itu beliau a.s. berkata, demi untuk melindungi diri dan keselamatan jiwanya: Ukhti – saudariku.

Padahal sebenarnya adalah isterinya dan bukan saudarinya. Ceritera mengenai bab ini masih panjang lanjutannya, tetapi oleh sebab buku ini disusun bukan untuk maksud ini, sebaiknya diringkaskan sampai di sini saja.

1864. Dari Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhuma, katanya: “Ibrahim a.s. datang – di Makkah yang dulu disebut Faran -dengan membawa ibunya Ismail – yakni Hajar – serta anaknya lelaki yakni Ismail. Ibunya itu menyusui anaknya, sehingga Ibrahim a.s. menempatkan isterinya itu di dekat Baitullah, di sisi sebuah pohon besar yang ada di sebelah atas Zamzam iaitu di Masjidul Haram yang sebelah atas sendiri. Di Makkah pada saat itu belum ada seorang pun dan di situ tidak pula ada airnya. Di situlah Ibrahim a.s. menempatkan isteri dan puteranya. Di sisi kedua orang ini olehnya diletakkanlah suatu wadah – dari kulit – berisi kurma dan sebuah tempat air yang berisi air. Ibrahim a.s. lalu membelakang – yakni meninggalkan Hajar dan Ismail – terus berangkat. Ibu Ismail mengikuti suaminya, lalu berkata: “Ke manakah anda hendak pergi dan mengapa anda meninggalkan kita di lembah ini, tanpa ada seseorang pun sebagai kawan dan tidak ada sesuatu apa pun?” Hajar berkata demikian itu berulang kali, tetapi Ibrahim a.s. sama sekali tidak menoleh kepada-nya.

Kemudian Hajar berkata: “Adakah Allah yang memerintahkan anda berbuat semacam ini?” Ibrahim a.s. menjawab: “Ya.” Hajar berkata: “Kalau demikian, pastilah Allah tidak akan menyia-nyiakan nasib kita.” Ibu Ismail lalu kembali ke tempatnya semula. Ibrahim a.s. berangkatlah, sehingga sewaktu beliau itu datang di Tsaniyah – di daerah Hajun, di sesuatu tempat yang tidak dilihat oleh mereka – yakni Hajar dan anaknya, kemudian menghadap kiblat dengan wajahnya yakni ke Baitullah, terus berdoa dengan doa-doa yang tersebut di bawah ini. Beliau a.s. mengangkatkan kedua tangannya, lalu mengucapkan, sebagaimana yang tersebut dalam al-Quran, yang ertinya: “Ya Tuhanku, sesungguhnya saya menempatkan keturunanku di suatu lembah yang tiada berpohon -yakni tandus,” sampai pada: “semoga mereka itu bersyukur.” Ibu Ismail menyusui Ismail dan minum dari air yang ditinggalkan itu, sehingga setelah habislah air yang ada di tempat air dan ia pun haus, juga anaknya pun haus pula.

Ibu itu melihat anaknya bergulung-gulung di tanah, atau katanya: bergelut dengan tanah sambil memukul-mukulkan dirinya di atas tanah itu, lalu ibunya itu ber-angkat kerana tidak tahan melihat keadaan anaknya semacam itu. Hajar melihat sekelilingnya dan nampaklah olehnya bahawa Shafa adalah sedekat-dekat gunung di bumi yang ada di samping dirinya, ia pun lalu menuju ke puncak gunung ini dan berdiri di atasnya, kemudian ia menghadap ke lembah, melihat di situ, kalau-kalau dapat melihat seseorang manusia, tetapi tidak ada. Selanjutnya ia turun dari Shafa, sehingga setelah ia sampai di lembah lagi, ia pun mengangkat gamisnya, terus berjalan lagi bagaikan jalannya seseorang yang sedang dalam kesukaran – yakni berlari-lari, sehingga lembah itu dilampauinya, kemudian mendatangi Marwah, berdiri di atas puncak Marwah ini, menengok ke lembah, kalau-kalau ada seseorang manusia yang dapat dilihat olehnya. Tetapi tidak ada, sehingga Hajar mengerjakan sedemikian itu sebanyak tujuh kali -yakni pergi bolak-balik antara Shafa dan Marwah.”

Ibnu Abbas berkata: “Nabi s.a.w. bersabda: “Oleh sebab itu para manusia – dalam mengerjakan ibadat haji meneladani kelakuan Hajar tersebut, bersa’i – yakni berlari-lari kecil – antara Shafa dan Marwah.” Keduanya ini bukan gunung yang sebenarnya, tetapi hanyalah tanah yang agak meninggi letaknya. Ibnu Abbas melanjutkan keterangannya: “Setelah ia berada di atas Marwah – yakni tujuh perjalanan yang terakhir, lalu ia mendengar suatu suara. Kemudian ia berkata: “Diamlah” yang dimaksudkan ialah kepada dirinya sendiri – yang disuruh diam untuk memperhatikan suara apa itu.

Selanjutnya didengarlah dengan penuh perhatian, lalu sekali lagi dapat di-dengarnya suara tersebut. Ia pun terus berkata: “Anda telah memperdengarkan suara kepada saya, maka segerakanlah memberikan pertolongan kepada kita, jikalau memang sengaja akan memberikan pertolongan.” Tiba-tiba di situ nampaklah oleh Hajar ada seorang malaikat di dekat tempat sumur zamzam – yang di waktu itu belum keluar airnya. Malaikat itu meneliti dengan kakinya, atau katanya: Dengan sayapnya, sehingga keluarlah airnya. Hajar mulai bekerja membuat tempat air itu bagaikan bentuk danau – yang dibulatkan – dan dengan tangannya ia mengerjakan itu sedang mulutnya mengucapkan: “Ah, beginilah yang saya harapkan.” Hajar menceduk air itu dan meletakkannya dalam tempat airnya. Air zamzam itu terus menyumber dengan derasnya setelah diceduk olehnya.” Dalam riwayat lain disebutkan: “Dengan sekedar cedukan yang dilakukan oleh Hajar.” Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhuma berkata: “Nabi s.a.w. bersabda: “Semoga Allah memberikan kerahmatanNya kepada ibu Ismail, andaikata ia meninggalkan zamzam itu – yakni tidak diceduk-nya, nescaya akan meluap airnya ke seluruh bumi.” Atau sabdanya: “Andaikata ibu Ismail itu tidak menciduk air zamzam tadi, nescayalah zamzam itu akan merupakan mata air yang dapat mengalir hebat – yakni dapat memenuhi seluruh permukaan bumi.” Ibnu Abbas melanjutkan: “Ibu Ismail lalu minum dan dapat lagi menyusui anaknya.” Malaikat berkata kepadanya: “Janganlah anda takut akan binasa di sini, sebab di sini nanti akan didirikanlah sebuah Rumah Allah -yakni Baitullah iaitu Ka’bah. Yang mendirikan ialah anak ini beserta ayahnya.

Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang berbakti kepada Allah – yang tentu menginginkan berziarah ke Baitullah ini.” Tempat Baitullah itu meninggi di atas bumi, bagaikan tanah tinggi, yang akan didatangi oleh beberapa banjir, lalu merosak sebahagian kanan dan sebahagian kirinya. Demikianlah keadaan Hajar dengan anaknya, sehingga pada suatu ketika berlalulah di tempat mereka itu sekelompok kawanan yang sedang mengadakan perjalanan dari golongan suku Jurhum. Atau yang datang itu adalah sekeluarga dari golongan suku Jurhum yang menuju ke suatu tempat dari jalan Kada’. Mereka turun -yakni berhenti – di bahagian bawah kota Makkah. Mereka melihat ada burung sedang terbang seolah-olah mengelilingi air.

Kata mereka: “Burung ini pastilah terbang mengelilingi suatu mata air. Nescayalah tempat keamanan kita adalah di lembah ini, sebab ada air di tempat itu. Selanjutnya dikirimkanlah seseorang atau dua orang utusan yang dapat berlari cepat menuju lembah tersebut dan mereka benar-benar dapat menemukan tempat air. Utusan-utusan itu kembali terus memberitahukan kepada orang-orang Jurhum. Mereka semua datang mendekati dan di waktu itu ibu Ismail sedang ada di tempat air tersebut. Mereka berkata: “Apakah anda suka mengizinkan kita kalau berdiam saja di sisi anda di sini?” la menjawab: “Baiklah, tetapi sama sekali engkau semua tidak ada hak atas air ini.” Mereka berkata: “Baiklah.” Kedatangan orang-orang Jurhum itu berkenan sekali dalam hati ibu Ismail, kerana sebenarnya ia senang untuk berkawan.

Orang-orang Jurhum itu menyuruh semua keluarganya supaya datang di situ dan akhirnya semuanya pun berdiam di situ, bersama-sama. Di antara orang-orang Jurhum itu banyak yang ahli dalam ilmu persyairan – yakni puisi dan kesusasteraan bahasa Arab. Anak Hajar -yakni Ismail – makin hari makin besar dan belajar bahasa Arab dari mereka. Anak ini menimbulkan kegembiraan serta membuat mereka menjadi takjub setelah ia tumbuh sebagai seorang pemuda. Setelah Ismail cukup dewasa, mereka mengahwinkannya dengan seseorang wanita dari suku Jurhum itu.

Sementara itu ibu Ismail -yakni Hajar – wafatlah.” Ibnu Abbas berkata: “Nabi s.a.w. bersabda: “Ibrahim a.s. datang – di Makkah – setelah Ismail sudah kahwin. la mengamat-amati apa-apa yang terjadi dalam rumah setelah ditinggal pergi oleh Ismail, kerana Ibrahim tidak dapat berjumpa dengan anaknya itu. Ibrahim bertanya kepada isterinya, ke mana perginya, lalu dijawab: “la keluar mencari sesuatu untuk kami.” Dalam riwayat lain disebutkan: “Keluar untuk berburu guna kepentingan kami.” Kemudian Ibrahim menanyakan kepada isteri-nya perihal kehidupan mereka serumahtangga dan keadaan sehari-harinya. Isterinya menjawab: “Nasib kita buruk sekali, yakni dalam keadaan serba sukar dan penuh kesengsaraan.” Wanita itu me-ngadukan halnya kepada mertuanya tadi.

Ibrahim lalu berkata: “Nanti jikalau suamimu telah datang, maka sampaikanlah ucapan salam daripadaku dan katakanlah padanya, supaya ia mengubah bandul pintunya – ini adalah kiasan daripada seseorang isteri. Setelah Ismail datang, ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengganggu fikirannya, lalu ia berkata: “Apakah ada seseorang yang tadi datang di tempat ini?” Isterinya menjawab: “Ya. Kita didatangi oleh seorang tua yang sifatnya demikian, demikian, ia pun bertanya kepada kami perihal diri anda, lalu saya beritahukan yang sebenarnya. Selanjutnya ia bertanya lagi kepada saya, bagaimanakah perihal kehidupan kita.

Saya memberitahukan padanya bahawasanya kita hidup dalam keadaan penuh kesengsaraan dan kesukaran. Ismail bertanya: “Apakah orang tua itu tidak memesankan sesuatu padamu?” Isterinya menjawab: “Ya, orang tua itu menyuruh saya supaya saya sampaikan ucapan salamnya kepada anda dan berkata -dalam pesannya: “Ubahlah bandul pintumu.” Ismail berkata: “Orang tua itu adalah ayahku dan beliau telah memerintahkan kepada saya supaya saya menceraikan engkau. Maka itu temui kembalilah keluargamu.” Ismail menceraikan isterinya itu, kemu-dian kahwin lagi dengan seorang perempuan lain.

Ibrahim tetap meninggalkan mereka itu dalam waktu yang di kehendaki oleh Allah, kemudian mendatangi mereka lagi sesudah itu, tetapi kali ini pun ia tidak menemukan anaknya. la masuk rumahnya dan ditemui oleh isterinya, lalu menanyakan kepada isterinya itu perihal Ismail, la berkata: “la sedang keluar untuk mencari rezeki guna kita semua.” Ibrahim bertanya: “Bagaimana-kah keadaan penghidupanmu semua.” la menanyakan perihal kehidupan serta keadaan sehari-hari yang mereka alami. Isterinya menjawab: “Kita semua dalam keadaan baik dan rezeki yang cukup luas.” Wanita ini pun banyak memuji kepada Allah atas segala kenikmatan yang diberikan olehNya. Ibrahim bertanya: “Apakah yang engkau semua makan.” Isterinya menjawab: “Daging.” Tanya-nya lagi: “Apakah yang engkau semua minum?” la menjawab: “air.” Ibrahim berdoa: “Ya Allah, berilah keberkahan kepada mereka ini dalam makanan dagingnya dan minuman airnya.” Seterusnya Nabi s.a.w. bersabda: “Di kalangan mereka – penduduk Makkah – di waktu itu tidak ada biji-bijian, andaikata ini ada, tentulah Ibrahim juga mendoakan keberkahan biji-bijian itu untuk mereka.” Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhuma berkata: “Maka tidak seorang pun yang tidak mencampurkan daging dan air itu dalam makanannya untuk selain di Makkah, melainkan keduanya itu tidak akan mencocokinya.” Dalam riwayat lain disebutkan: “Ibrahim datang, lalu berkata: “Manakah Ismail?” Isterinya menjawab: “la pergi untuk berburu.” Isterinya berkata: “Tidakkah bapa suka singgah dulu di sini untuk makan dan minum?” Ibrahim bertanya: “Apakah makananmu dan apakah minumanmu?” la menjawab: “Makanan kita adalah daging dan minuman kita adalah air.” Ibrahim lalu berdoa: “Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada mereka akan makanan serta minuman mereka.” Ibnu Abbas berkata: “Abul Qasim – iaitu Nabi Muhammad s.a.w. – bersabda: “Itulah dengan sebab berkah doanya Ibrahim a.s.” Ibrahim berkata: “Jikalau suamimu datang maka sampaikanlah ucapan salamku padanya dan perintahkanlah padanya supaya di-tetapkan saja bandul pintunya.” Setelah Ismail datang, ia berkata: “Apakah ada seseorang yang datang di tempatmu ini?” Isterinya menjawab: “Ya, ada seorang tua yang baik sekali keadaan pakaian-nya.” Wanita itu banyak mengeluarkan pujian pada orang tua tersebut. Selanjutnya ia berkata: “la bertanya kepadaku tentang hal-ehwal diri anda.

Kemudian saya beritahukan hal itu kepadanya. Lalu bertanya: “Bagaimanakah keadaan hidup kita, lalu saya memberitahukan bahawasanya kita dalam keadaan baik-baik saja.” Ismail bertanya: “Apakah orang tua tadi memesan sesuatu padamu?” la menjawab: “Ya, ia menyampaikan ucapan salam pada anda dan memerintahkan kepada anda supaya anda menetapkan bandul rumahnya.” Ismail berkata: “Orang tua itu adalah ayahku dan yang dimaksudkan bandul pintu adalah engkau. Jadi ia menyuruh kepada saya supaya tetap memegangmu sebagai isteri.” Ibrahim berdiam meninggalkan mereka selama waktu yang dikehendaki oleh Allah Ta’ala, kemudian datang pulalah sesudah itu.

Di waktu kedatangan Ibrahim itu, Ismail sedang meraut sebuah anak panah yang sedang dibuatnya, iaitu di bawah sebuah pohon besar di dekat sumur zamzam. Setelah dilihatnya, ia pun berdirilah menyongsongnya, kemudian keduanya berbuat sebagaimana seorang ayah terhadap anaknya dan sebagai anak terhadap ayahnya. Sehabis itu Ibrahim berkata: “Hai Ismail, sesungguhnya Allah menyuruh kepadaku akan sesuatu perkara.” Ismail berkata: “Kalau begitu, lakukanlah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah kepada bapa itu!” Ibrahim berkata: “Apakah engkau akan memberikan pertolongan padaku untuk itu?” la menjawab: “Ya, saya akan menolong bapa.”

Ibrahim berkata lagi: “Sesungguhnya Allah memerintahkan kepadaku, supaya saya mendirikan sebuah rumah -yakni bait-di sana itu.” Ibrahim menunjuk pada suatu bidang tanah yang tinggi. Di atas sekitar tanah itulah rumah itu didirikan. Pada waktu itu ia meninggikan paksi bait tersebut. Jadi Ismail yang datang dengan membawakan batunya, sedang Ibrahim yang mendirikannya. Sehingga setelah bangunan itu telah tinggi, datanglah beliau dengan membawa batu ini – yakni almaqam, lalu batu itu diletakkan. Ibrahim berdiri di atasnya dan beliau sedang mendirikan bait dan Ismail memberikan batunya, keduanya sambil mengucap-kan: Rabbana taqabbal minna innaka antas sami’ul ‘alim ertinya: Ya Allah, terimalah amalan kita ini, sesungguhnya Engkau adalah Maha Mendengar lagi Mengetahui. Dalam riwayat lain disebutkan: “Sesungguhnya Ibrahim keluar dengan membawa Ismail dan ibu Ismail – yakni Hajar.

Beserta mereka adalah sebuah tempat untuk isi air. Ibu Ismail minum dari wadah air itu lalu meluaplah air susunya untuk diberikan kepada bayinya itu, sehingga datanglah di Makkah. Ibrahim meletakkan isterinya di bawah sebuah pohon besar. Selanjutnya Ibrahim pun pulanglah kembali ke tempat keluarganya di Syam. la diikuti oleh ibu Ismail, sehingga setelah mereka sampai di tanah Kada’, isterinya memanggilnya dari belakang: “Hai Ibrahim, kepada siapakah kita ini anda serahkan, kalau anda meninggalkan kita.” Ibrahim menjawab: “Kepada Allah.” Isterinya berkata: “Kalau begitu saya redha dengan Allah, sebagai Zat yang diserahi.” la lalu kembali dan masih terus dapat minum air dari wadah air yang di bawahnya tadi dan air susunya pun tetap meluap untuk diberikan kepada bayinya.

Kemudian setelah air itu habis, ia berkata: “Andaikata saya pergi ke situ, lalu saya melihat-lihat ke sana ke mari, barangkali ada seseorang yang dapat saya temukan.” Ibnu Abbas berkata: “Hajar lalu pergi menaiki bukit Shafa, ia melihat ke sana ke mari dan terus memerhatikan, barangkali ia dapat menemukan seseorang, tetapi tidak seorang pun yang di temuinya. Setelah ia sampai di lembah dan berlari kecil serta mendatangi bukit Marwah, kemudian mengerjakan sedemikian itu pergi-balik sampai tiga kali, kemudian ia berkata: “Baiklah saya pergi menengok apa yang dilakukan oleh anak bayiku.” Ia pun pergilah, lalu dilihatnya anak itu sedang dalam keadaannya yang amat berat seolah-olah ia merintih-rintih dengan suara keras lalu perlahan.

Hatinya tidak tenang, kemudian berkata: “Sebaiknya saya pergi lagi sekali, saya akan melihat ke sana ke mari, barangkali saya menemukan seseorang.” la pergi lagi, kemudian naik bukit Shafa, terus melihat dan memperhatikan sekelilingnya, tetapi tidak seorang pun yang dijumpai olehnya, sehingga lari kecilnya antara Shafa dan Marwah itu lengkap tujuh kali pergi-balik. la berkata pula: “Cubalah saya melihat apa yang dilakukan bayi itu.” Tiba-tiba ia mendengar suatu suara, lalu ia berkata: “Tolonglah, jikalau anda mempunyai sesuatu kebaikan.” Sekonyong-konyong Jibril a.s. nampak di situ, lalu ia berbuat sesuatu dengan kakinya dan berkata: “Nah, beginilah.” Jibril a.s. memasukkan kakinya di bumi lalu memancarlah airnya. Ibu Ismail amat kehairanan menyaksikan itu, sehingga ia pun memenuhi kedua tapak tangannya dengan air dan dimasukkan dalam wadah airnya.” Selanjutnya dihuraikanlah Hadis ini selengkapnya yang panjang. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan riwayat-riwayat ini seluruhnya.

Addawhah ialah pohon besar. Ucapannya: qaffa ertinya meninggalkan dan membelakangi.

Aljariyyu iaitu utusan, sedang alfa ialah menemukan. Ucapannya yansyaghu, iaitu merintih dengan suara keras dan perlahan.

1865. Dari Said bin Zaid r.a., katanya: “Saya mendengar Rasulullah s.a.w.: Kam-ah – tanaman sebangsa manisan – getahnya cair semacam madu,* sedang airnya dapat digunakan sebagai ubat penyakit mata.” (Muttafaq ‘alaih)

* Almannu dapat diertikan madu, iaitu sebangsa madu yang diberikan oleh Tuhan kepada kaum bani Israil, ketika mereka sedang kebingungan dalam padang pasir Tiih dulu. Tetapi dapat pula diertikan kurnia atau kenikmatan Tuhan. Jadi menurut erti kedua ini, maka makna Hadis di atas ialah: Kam-ah itu termasuk kenikmatan – yang dikurniakan oleh Allah pada para hambaNya – dan airnya dapat digunakan sebagai ubat penyakit mata.” Wallahu a’lam

 

والله أعلمُ بالـصـواب

Download Sumber

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *