[ UIC 11.1 ] – Dosa-Dosa Seputar SHALAT 02

BIOGRAFI IMAM ADZ-DZAHABI

Beliau adalah Syamsuddin Muhammad bin ‘Utsman bin Qaimaz At-Turkmaniy Al-Fariqiy Ad-Dimasyqiy Asy-Syafi’iy yang lebih masyhur dengan Adz-Dzahabi.

Beliau dilahirkan di Damaskus pada tahun 673 H/ 1274 M.

Beliau menuntut ilmu dari para Syaikh di negeri Syam, Mesir, dan Hijaz. Beliau juga mengunjungi berbagai negeri untuk tujuan ini. Beliau memiliki kapabilitas yang tinggi dalam berbagai disiplin ilmu; khususnya qira’at Al-Qur’an dan Hadits. Kenalan-kenalan beliau mengakui hafalan beliau. Beliau digelari dengan ‘Imamul Wujud Hifzhan’ (imamnya semua yang ada dalam hal hafalan), ‘Syaikhul Jarhi wat Ta’dil’ (pakar dalam menilai ketsiqqahan perawi), dan ‘Rajulur Rijdl fi kulli Sabil’ (satu dari seribu orang dalam seluruh disiplin ilmu). Suara beliau terdengar sampai ke ufuk dan para penuntut ilmu dari berbagai negeri pun menimba ilmu dari beliau.

Dalam kitab Mu’jam karya beliau, tercatat seribu tiga ratus syaikh yang darinya beliau sempat mengkaji ilmu dari mereka, juga yang beliau ajari dan beliau bacakan. Di antara mereka adalah para ulama besar yang terkenal dan para pengarang yang ternama.

Semasa hidup, beliau sempat mengayahi beberapa jabatan ilmiah di Damaskus. Namun sejak penglihatan beliau buta pada tahun 741 H. beliau menghentikan diri dari aktivitas ta’lif (menulis buku). Beliau mencukupkan diri dengan mengajar sampai ajal menjelang pada hari ketiga bulan Dzulqa’dah 747 H/ 1348 M. Beliau dimakamkan dipekuburan ‘Al-Bab Ash-Shaghir’ di Damaskus.

Imam adz-Dzahabiy mewariskan karya-karya ilmiah yang agung. Beliau menuliskannya dalam buku-buku beliau yang berjumlah sekitar 90 buah, mencakup bidang hadits, sejarah, biografi, dan sebagainya. Karya terbesar beliau adalah Tarikhul Islam, Siyarul A’lam, Mizanul I’tidal, Al-Musytabah fi Asmd’ir Rijal, Tajridul Ushul fi Ahaditsir rasul, dan masih banyak yang lainnya. Hampir semua kitab beliau tercetak dan tersebar.

Karya-karya Adz-Dzahabi sudah banyak diperbincangkan oleh para ulama dahulu dan sekarang. Mereka juga telah menulis berbagai artikel dan kajian tentang beliau yang dimuat dalam risalah-risalah dan majalah-majalah, baik yang berbahasa Arab maupun yang ber-bahasa asing. Semuanya mengakui ketinggian ilmu dan keutamaamnya. Karya-karya ilmiyah yang diwariskan oleh beliau banyak mendapat pujian dan telah memberi manfaat bagi generasi semasa beliau dan generasi-generasi sesudahnya sampai sekarang.

Kitab Al-Kabair [Dosa-Dosa Besar] merupakan karya beliau yang mula-mula beliau tulis khusus bagi ‘pembaca khusus’. Di dalam kitab ini beliau menampilkan topik-topik yang menarik bagi mereka serta memberi manfaat bagi dien dan dunia mereka. Dengan bahasa yang mudah dipahami, Adz-Dzahabi mampu menjelaskan bagian-bagian yang sulit, yang biasa didapati dalam kitab-kitab ilmiyah yang membahas topik khusus, buah karya para ulama dan para pencari ilmu.

Ungkapan-ungkapan beliau dalam kitab ini laksana petuah seorang ‘wa’izh mursyid’ (pemberi peringatan nan bijak) yang mencitakan kemaslahatan manusia dan meluruskan aqidah serta perilaku mereka. Adz-Dzahabi memaparkan semua pembahasan dengan bahasa yang sederhana, mudah dipahami, jelas, dan menarik. Beliau menjauhi hal-hal yang rumit, samar, dan dibuat-buat. Maka jadilah kitab ini berguna bagi para khatib, pemberi peringatan, pemberi petuah bagi orang-orang yang lalai dan bingung, serta menjadi teguran bagi ahli maksiat dan orang-orang yang menyimpang. Selain itu ia juga menjadi penuntun bagi orang-orang yang memiliki tekad membaja di dalam menempuh jalan Allah, jalan al-haq, jalan kebenaran.

 

والله أعلمُ بالـصـواب

Download Sumber

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *